Tác giả: HPG News

Thứ năm, 06-10-2022 | 3:00pm

Hòa Phát ban hành Bộ quy chuẩn cơ cấu tổ chức

Tập đoàn Hòa Phát vừa ra quyết định ban hành Bộ quy chuẩn cơ cấu tổ chức. Theo đó, kể từ ngày 1/10/2022, các Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn sẽ áp dụng, tuân thủ theo Bộ quy chuẩn cơ cấu tổ chức mới này nhằm quản trị nguồn nhân lực một cách thống nhất, thuận lợi hơn.

Tập đoàn hiện có 30.000 CBCNV đang làm việc tại Việt Nam và nước ngoài

Bộ quy chuẩn cơ cấu tổ chức bao gồm: Bảng phân cấp cơ cấu tổ chức và quy định mã màu của cấp; định danh đơn vị tổ chức theo phân cấp và định danh chức vụ quản lý theo cấp đơn vị tổ chức. Việc ban hành bộ quy chuẩn cơ cấu tổ chức nằm trong khuôn khổ Dự án Tái cấu trúc hệ thống quản trị nguồn Nhân lực toàn Tập đoàn.

Bảng phân cấp cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Hòa Phát gồm có 12 màu tương ứng với 12 cấp, 2 cấp đầu tương ứng với cấp Hội đồng quản trị, cấp Tập đoàn. Từ cấp Tổng công ty đến đơn vị tổ chức các cấp tương ứng từ cấp 1 đến cấp 10.

Ban Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc áp dụng Bộ quy chuẩn phân cấp sơ đồ tổ chức, đồng thời cùng các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm đề xuất các phương án chỉnh sửa, bổ sung trong quá trình thực hiện quản trị hệ thống nhân sự toàn Tập đoàn.

Chị Bùi Hải Vân, Trưởng Ban dự án chia sẻ: Mục đích của bộ quy chuẩn cơ cấu tổ chức này nhằm chuẩn hóa xây dựng sơ đồ tổ chức toàn Tập đoàn; Chuẩn hóa định danh các đơn vị tổ chức, định danh chức vụ theo từng cấp bậc; Từ đó làm cơ sở tiếp tục chuẩn hóa và đồng bộ sơ đồ tổ chức cho từng phòng ban.

Kèm theo quyết định ban hành Bộ quy chuẩn cơ cấu tổ chức, Tập đoàn cũng ban hành quy định phân quyền phê duyệt công tác quản trị nhân sự cho các vị trí quản lý từ cấp 4 đến cấp Tập đoàn về các nội dung khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều chuyển công tác…Trong thời gian tới, Ban dự án sẽ ban hành phân quyền phê duyệt cho các vị trí quản lý ở các cấp còn lại.  

Tập đoàn hiện có 30.000 CBCNV đang làm việc tại Việt Nam và nước ngoài. Dự kiến quy mô nhân sự trong một vài năm tới có thể lên đến 40.000 người. Để đáp ứng nhu cầu quản trị với quy mô lớn, việc chuẩn hóa hệ thống nhân sự, cơ cấu tổ chức là tiền đề quan trọng để số hóa các quy trình, dữ liệu nhân sự, giảm bớt khối lượng công việc và áp lực cho đội ngũ quản lý...

 

 

Tin mới nhất

FC Tôn Hòa Phát vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng

Trao thưởng cho các runner đạt giải Minigame Kick off giải chạy 30 ngày tôi khỏe

Kick off giải chạy 30 ngày tôi khỏe 2024

Tin liên quan